पोखरा विश्वविद्यालय व्यवस्थापन संकाय अन्तर्गत MBA, MCIS र MHCM कार्यक्रमहरुको AWARDED LIST प्रकाशित सम्बन्धि सूचना ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *